فرم عضویت در انجمن دوستی ایران و چین

  • مشخصات فردی متقاضی

  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png.
  • تحصیلات و شغل متقاضی

  • انگیزهها ، سوابق و نحوۀ همکاری متقاضی با انجمن

    • انتخاب اول
    • انتخاب دوم
  • راههای ارتباطی با متقاضی