امکان ثبت درخواست عضویت در انجمن دوستی ایران و چین  به صورت حقیقی اشخاص/ حقوقی شرکت ها و سازمان ها فراهم می باشد.