نشانی: میدان تجریش، خیابان شهید دربندى (مقصودبیک سابق)، بعد از سه راه تختى، کوچه موزه، موزه موسیقى ایران

تلفن تماس:

٠٩١٢١١۴١٧٨٢ آقای جعفرى – دبیر انجمن
٠٩١٢٣٠۵١٨٨۴ آقای الهامى -مدیر مسئول تارگاه
۰۹۱۲۲۲۳۱۱۹۲ آقای ادیبی – معاون انجمن