2021-02-10

مروری بر مناطق اقتصادی، صنعتی و فناوری

عنوان مقاله: مروری بر مناطق اقتصادی،صنعتی و فناوری جنوب چین مقدمه منطقه ی جنوب چین به دلیل موقعیت جغرافیایی و ارتباط با دریا، سال هاست نقش […]
2021-02-06

طرح ابتکاری یک کمربند- یک راه

عنوان مقاله:طرح ابتکاری یک کمربند – یک راه مقدمه در عصر کنکونی آسیا به عنوان یک قاره پهناور با تحولات جدید روبه روست و بازیگران مختلفی […]
2021-02-05

بخشی از سفرنامه ی شین جیانگ در مورد شهر تورپان

عنوان مقاله: بخشی از سفرنامه ی شین جیانگ در مورد شهر تورپان مقدمه تورپان شهری است در جنوب شرقی ارومچی با ۱۸۴ کیلومتر فاصله و جمعیت […]